TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 14

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 14

DÂN CHỦ VÀ THỊNH VƯỢNG

Dân chủ là quy luật

Có nhiều quy luật khách quan trong một môi trường toàn cầu hoá. Nhưng sự nghiên cứu của Con Đường Việt Nam cho thấy cái quan trọng nhất và mang tính quyết định trong số này là dân chủ: dân chủ không những tạo ra sức mạnh mà còn tạo ra một công cụ tự điều tiết hữu hiệu tất cả các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội trong một môi trường toàn cầu hóa, tương tự như sức mạnh và khả năng tự điều tiết nhu cầu và sản xuất hàng hóa của kinh tế thị trường theo quy luật “Bàn tay vô hình”.  Mức độ dân chủ trong chính trị, kinh tế, xã hội càng lớn, khả năng tự điều tiết nói trên càng mạnh, càng hữu hiệu. Mức độ này càng kém sẽ càng làm suy yếu và tạo ra bất ổn như đã bắt đầu thấy khó lường ở Việt Nam và sẽ thấy tương tự rõ hơn ở Trung Quốc và Ấn Độ hoặc bất kỳ nước nào khác nếu sự thúc đẩy dân chủ thực chất trong chính trị ở đó không theo kịp nhu cầu tăng trưởng kinh tế.

Điều này cũng hiển nhiên như kinh tế thị trường đối với kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Nguồn lực bỏ ra để lập một kế hoạch nhằm xác định các nhu cầu của xã hội và các phương án sản xuất tập trung để đáp ứng các nhu cầu đó bao giờ cũng lớn hơn nhiều giá trị hàng hóa và dịch vụ mà các kế hoạch bao cấp đó làm ra được. Nhưng chưa bao giờ chúng đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của xã hội, chứ đừng nói là đáp ứng tốt. Các mệnh lệnh hành chính cho những sự kế hoạch hóa tập trung đó luôn trở thành quan liêu cho dù nó có được xây dựng và quyết định bởi những bộ não tài năng đến thế nào đi nữa. Đơn giản vì chúng không phù hợp với quy luật khách quan của vũ trụ: khi mỗi người được tự do hoạt động để mưu cầu lợi ích riêng của mình thì phải tìm cách đáp ứng nhu cầu của người khác, và cứ như vậy nhu cầu của xã hội sẽ tự động được đáp ứng tốt và tự điều tiết về trạng thái cân bằng ở mức độ ngày càng cao hơn. Đây chính là nguyên lý hoạt động của quy luật “Bàn tay vô hình” mà ngày nay chúng ta gọi là kinh tế thị trường.

Bản chất và hình thái của dân chủ

Bản chất của dân chủ đơn giản chỉ là sự tuân theo các quyền con người và tuân thủ tính toàn vẹn của các quyền đó. Đó cũng chính là sự tuân thủ các quy luật tất yếu vì tính chất của quyền con người là do Tạo hóa tạo ra. Sự tôn trọng như vậy được thực hiện càng đầy đủ thì nền dân chủ đạt được càng thực chất. Bản chất này của dân chủ là không thay đổi theo bất kỳ yếu tố nào thuộc về con người như chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, sự giàu có, xuất thân, trình độ phát triển hoặc những trạng thái khác. Những yếu tố này chỉ ảnh hưởng đến hình thái của một xã hội dân chủ vốn chỉ là kết quả sinh ra từ sự vận động của các yếu tố đó dựa trên các luật của Tạo hóa, bao gồm cả quyền con người. Hình thái có thể thay đổi nhưng bản chất thì không. Hình thái phải là kết quả từ dưới lên và không nên là sự áp đặt từ trên xuống. Sự áp đặt như vậy đã chứa đựng bản chất chống dân chủ rồi.

Quan điểm về hình thái xã hội của con người chỉ có thể thành hiện thực một khi nó được thiết kế theo luật của Tạo hóa và nó phải thuyết phục được người dân tán thành một cách tự nguyện. Phác thảo một hình thái chủ quan, rồi ép uổng thô bạo người bị trị buộc họ miễn cưỡng chấp nhận nó như một lẽ phải chung duy nhất thì sẽ sinh ra một xã hội bất ổn triền miên. Lý do là khoảng cách giữa những chuẩn mực xã hội trên danh nghĩa và những cái tồn tại trên thực tế không ngừng gia tăng, gây ra sự sụp đổ niềm tin vì thất hứa. Đó là lúc hình thái phác thảo đó sẽ lụn bại mặc dù nó chưa bao giờ tồn tại trên thực tế giống như được phác thảo. Đây là những gì đã từng thấy từ Quốc xã ở Đức và Liên xô ở Nga.

Quan hệ tất yếu giữa dân chủ và thịnh vượng

Sự nghiên cứu của Con Đường Việt Nam đã cho thấy tính quy luật tất yếu: mức độ tự tin và có ý thức sử dụng tối đa quyền làm chủ của người dân ở một xã hội tỷ lệ thuận với mức độ dân chủ ở xã hội đó; mức độ thịnh vượng của một xã hội tỷ lệ thuận với mức độ dân chủ của nó; và một xã hội dân chủ thịnh vượng như vậy đương nhiên sẽ đạt đến công bằng, thịnh vượng, văn minh.

Sự nghiên cứu của Con Đường Việt Nam cũng cho thấy một mô hình chính trị đa đảng không tất yếu dẫn đến một nền dân chủ thực chất. Hầu hết các nước bắt đầu xây dựng nền dân chủ bằng sự chú trọng vào mô hình đa đảng đều không đạt được một nền dân chủ thực chất, và do vậy không đạt đến thịnh vượng. Trong đó có không ít trường hợp nghèo đói kéo dài cả nửa thế kỷ từ lúc bắt đầu áp dụng mô hình đa đảng mà đến giờ vẫn chưa thoát ra khỏi được lạc hậu. Kết quả tốt nhất trong các nước này chỉ là mức thu nhập trung bình và chôn chân ở đó. Dân chủ ở các nước này chỉ là hình thức dù những người khởi xướng mong muốn sự thực chất.

Nhưng một xã hội khi đã đạt được dân chủ thực sự thì sẽ tất yếu dẫn đến một nền chính trị có nhiều đảng mà ở đó mức độ tự tin và có ý thức sử dụng quyền làm chủ của người dân rất cao nên buộc các đảng chính trị phải thực sự phục vụ cho quyền lợi của dân chúng, thay vì người dân bị lợi dụng lá phiếu để phục vụ cho quyền lợi riêng của các cá nhân và đảng phái như tình trạng dân chủ hình thức ở các nước nói trên. Và ở một nền chính trị như vậy thì những đảng tốt do thực sự vì dân luôn là đảng duy nhất cầm quyền trong một thời gian dài 50 – 60 năm và vẫn còn tiếp tục, nhờ vậy mà những đảng này đã nhanh chóng đưa đất nước họ thành dân chủ thịnh vượng thuộc thế giới thứ nhất như LDP ở Nhật và PAP ở Singapore.

Lịch sử thế giới 500 năm qua đã thực chứng rằng không có nước nào đạt được dân chủ và thịnh vượng mà không bắt đầu bằng việc chú trọng xây dựng sự tự tin và có ý thức sử dụng quyền làm chủ cho người dân ở nước đó. Khi có được sự chú trọng như vậy thì cho dù xuất phát từ một chế độ quân chủ chuyên chế hay độc tài thì chế độ đó cũng mau chóng chuyển đổi thành dân chủ và đưa đất nước của nó trở nên thịnh vượng.

Dân chủ là nền tảng cho phát triển

Chỉ khi nào người dân ý thức được quyền làm chủ đất nước của mình và tự tin sử dụng tối đa các quyền đó thì mới xây dựng được một nền dân chủ thực chất bền vững. Khi mỗi người có tự do và có đủ quyền thì chắc chắn sẽ làm cho mình giàu có hơn và đồng thời làm xã hội phát triển thịnh vượng hơn. Có tự do và được giải phóng về tư tưởng nên người ta mới thỏa sức nghiên cứu, tìm tòi để hiểu rõ được những quy luật của tự nhiên; mới không sợ hãi phát biểu chính kiến của mình để tìm ra những giải pháp tốt nhất. Đây chính là nền tảng quan trọng cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật để tạo ra các phát minh, sáng chế; hiểu được quy luật kinh tế; và sáng tạo ra những hệ tư tưởng chính trị, triết học làm thay đổi hình thái nhà nước hiệu quả hơn. Lịch sử đã chứng minh rằng những đất nước dù ở mức xuất phát điểm thấp nhưng đặt quyền tự do của con người lên trước đã thắng và vượt xa những nước ở mức xuất phát điểm cao nhưng không coi trọng quyền và sự tự do của con người.

Chuỗi quan hệ quy luật

Sự vận hành của quy luật khách quan đúng đắn sẽ luôn dẫn tới sự tăng cường dân chủ thực chất. Đây cũng là mối quan hệ mang tính quy luật tất yếu mà Con Đường Việt Nam đã chứng minh bằng thực nghiệm (tức thực chứng). Điều này tương tự như người xưa bảo rằng: “thuận ý Trời thì hợp lòng dân”, ý Trời đây chính là các quy luật khách quan của vũ trụ.

Kết quả nghiên cứu của Con Đường Việt Nam cũng cho thấy mối liên hệ giữa các tính chất xã hội dưới đây cũng mang tính quy luật:

Tự tin    – >   Dân chủ   – >   Công bằng      – >   Thịnh vượng   – > Văn minh
|                     |                          |                             |                            |
Các                tính                     chất                       đối                    nghịch
|                     |                          |                             |                            |
Sợ hãi – > Cường quyền – >  Tham nhũng   – >  Nghèo đói     – >  Lạc hậu

Khi người dân tự tin và có ý thức sử dụng quyền làm chủ của mình thì tất yếu dẫn tới dân chủ, có dân chủ sẽ đạt được công bằng, có công bằng sẽ phát triển ổn định bền vững dẫn đến thịnh vượng (dân giàu nước mạnh) và chỉ lúc đó xã hội mới đạt đến văn minh. Mức độ tự tin càng cao thì mức độ của các hệ quả từ đó cũng càng cao (càng dân chủ, càng công bằng, càng thịnh vượng, càng văn minh).

Nhưng mức độ tự tin càng thấp thì sẽ tất yếu dẫn đến mức độ sợ hãi của người dân càng lớn. Đây là hai tính chất đối nghịch nhau, phủ định nhau, sợ hãi càng lớn, tự tin càng thấp và ngược lại. Không thể có chuyện sợ hãi lớn nhưng tự tin càng cao. Người dân càng sợ hãi thì cường quyền (tức sự lạm quyền, xâm phạm quyền của công dân, xâm hại lợi ích của nhân dân) càng lớn mạnh, dẫn đến càng dễ tham nhũng, rồi dẫn đến nghèo đói, lạc hậu là tất yếu.

This entry was posted in Ebook THDT&CĐVN. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s