Monthly Archives: April 2007

MỘT NĂM SAU ĐẠI HỘI X – CẢNH BÁO NHỮNG NGUY CƠ QUỐC GIA

Trần Đông Chấn – Mùa xuân tháng 4, 2007 Sắp đến ngày 30 tháng 4 lịch sử, đại hội X của đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã kết thúc được một năm, cũng là lúc Quốc hội khóa 12 sắp … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , , | Leave a comment