Monthly Archives: June 2008

Khủng Hoảng và Thời Cơ

Dương Hữu Canh – Mùa hạ tháng 6, 2008 Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam hiện nay chắc chắn sẽ dẫn đến một sự sụp đổ xã hội trầm trọng. Và đây chính là thời cơ cho người dân … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , , | Leave a comment