Monthly Archives: October 2008

Danh Chính Ngôn Thuận

Trần Đông Chấn – Mùa thu tháng 10, 2008 Nguyễn Việt Tiến được tuyên vô tội trên danh nghĩa nhưng thực tế lòng dân ai cũng nghĩ ông ta có tội nặng. Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Văn Hải vừa bị kết … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , | Leave a comment