Monthly Archives: November 2008

Khủng Hoảng – Cơ Hội cuối

Trần Đông Chấn – Mùa đông tháng 11, 2008  Vào tháng này năm ngoái, quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2008 theo đề xuất của chính phủ. Mặc … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , , | Leave a comment