Monthly Archives: October 2009

Chính Trị

Trần Đông Chấn – Mùa đông tháng 1, 2009 Đang đọc một cuốn sách rất hay: “TIỂU LUẬN viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922-1932” của Phạm Quỳnh. Tác giả là một nhà văn hóa lớn đầu thế kỷ 20, … Continue reading

Posted in ChangeWeNeed Blog | Tagged , , | Leave a comment