Monthly Archives: October 2014

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 19

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 19 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN: ĐẦU TƯ VÀO CON NGƯỜI Cách mạng tư tuởng Những cuộc cách mạng về tư tưởng rất vĩ đại trong lịch sử … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 18

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 18 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC Mô hình nhà nước dân chủ Một nhà nước thượng tôn quyền con người thì tất yếu nó là một … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 17

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 17 NỀN TẢNG CHÍNH TRỊ DÂN CHỦ Trọng tâm của một nền chính trị dân chủ chính là quyền của người dân trong cơ chế hình thành … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 16

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 16 Chương III – Giải Pháp và Chiến Lược * *        * Thách thức khủng hoảng hiện nay đang đặt nước ta trước những … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 15

TRẦN HUỲNH DUY THỨC & Con đường nào cho Việt Nam – Phần 15 ĐỘC LẬP CÁ NHÂN VÀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC Nên hiểu tính độc lập của một nhà nước hoặc dân tộc như thế nào? Nhận thức … Continue reading

Posted in Ebook THDT&CĐVN | Leave a comment