Category Archives: Bài viết

Nơi lưu giữ những bài viết trước và sau khi THDT bị bắt

Thư 90B

Posted in Thư Trại 6 | 1 Comment

Thư 90A

Posted in Thư Trại 6 | Tagged | Leave a comment

Thư 87B

 

Posted in Thư Trại 6 | Leave a comment

Thư 89A

Posted in Thư Trại 6 | 1 Comment

Kỹ năng làm việc P4 – Kỹ năng nhân viên (84B)

Posted in Thư Xuyên Mộc | Tagged , | Leave a comment